1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Qeveria Zvicerane vijon mbështetjen për Konsolidimin e Reformës Administrative-Territoriale Nënshkruhet marrëveshja e re financiare mes Qeverisë së Zvicrës dhe PNUD

Tiranë, 1 Dhjetor 2016 – Qeveria Zvicerane ka akorduar 500.000 dollarë për konsolidimin e mëtejshëm të reformës administrative-territoriale në Shqipëri. Marrëveshja u firmos sot nga Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri, z.Christoph Graf dhe Përfaqësuesi i Përhershëm i PNUD në Shqipëri, z.Brian Williams. 

Ky fond do të mbështesë bashkitë e reja të krijuara nga bashkimi i ish-njësive vendore, -si pjesë e një projekti shumë-donatorësh, “Mbështetje për Reformën Adminisitrative-Territoriale”-STAR 2. Fokusi i tij është forcimi i kapaciteteve menaxhuese dhe administrative në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve në mënyrë efikase, gjithëpërfshirëse dhe të barabartë. 

Projekti synon t’i mundësojë bashkive të reja ofrimin e shërbimeve cilësore, në mënyrë të hapur, transparente dhe pjesëmarrëse dhe që përmbushin pritshmëritë e publikut.

Së bashku me donatorët e tjerë, -Bashkimin Europian, Suedinë, Italinë, USAID dhe PNUD- Zvicra mbështet reformën administrative-territoriale falë potencialit të saj për të përmirësuar funksionimin e Njësive të Qeverisjes Vendore. Kontributi i Zvicrës është vazhdim i kontributit të mëparshëm financiar prej 700.000 dollarë, në fazën e parë të projektit. 

Projekti do të zgjasë tre vjet e gjysëm dhe ka një fond prej 8.2 milionë dollarë. Qeveria Shqiptare mundëson 250.000 dollarë për këtë nismë. Nisur nga rëndësia e Reformës Administrative-Territoriale dhe veçanërisht konsolidimi i 61 bashkive të reja, STAR 2 gëzon mbështetjen e 6 partnerëve ndërkombëtarë, përkrah Qeverisë Shqiptare. 

Qeverisja vendore duhet të tejkalojë ende një seri sfidash serioze dhe për këtë nevojiten vendime të guximshme për zbatimin efikas të strategjive kombëtare të decentralizmit administrativ dhe fiskal.

STAR 2 i përgjigjet këtyre sfidave me fokus të veçantë forcimin e institucioneve vendore, përmirësimin e ofrimit të shërbimeve dhe promovimin e demokracisë vendore. 
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al