1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Qeveria italiane dhe PNUD nënshkruan marrëveshjen e re financiare në kuadër të projektit STAR 2

Tiranë, 18 Tetor, 2016- Një marrëveshje e re me vlerë 1.361 milionë dollarë është nënshkruar sot mes qeverisë së Italisë dhe PNUD për të mbështetur konsolidimin e Reformës Administrative Territoriale në Shqipëri. Kjo ndërhyrje do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve administrative dhe institucionale  të bashkive për zbatimin e reformës dhe modernizimin e ofrimit të shërbimeve publike.

Për më tepër, ky projekt do të kontribuojë në arritjen e Qëllimit për Zhvillimin e Qendrueshëm numër 16, qeverisje e mirë.(Paqe, drejtësi dhe institucione të forta).

Ambasadori i Italisë në Shqipëri, zoti Alberto Cutillo, i cili firmosi marrëveshjen në emër të qeverisë italiane nënvizoi:”Kam besim që kontributi italian do të jetë një mundësi domethënëse për të vijuar kontributin e përbashkët në mbështetje të rrugës evropiane të Shqipërisë drejt BE, por edhe për të sjellë përfitime të prekshme në të gjithë shoqërinë shqiptare”.

 Brian Williams, Përfaqësues i Përhershëm i PNUD në Shqipëri, nënvizoi:” Ne jemi të vetëdijshëm se konsolidimi i njësive  dhe qeverisjes vendore përballet ende me një numër të madh sfidash për t’u tejklauar, të cilat kërkojnë  vendime me peshë për zbatimin efikas në praktikë të strategjive të decentralizimit administrativ dhe fiskal”.

Ministri Çuçi vlerësoi mbështetjen e dhënë nga Qeveria Italiane dhe partnerët e tjerë përgjatë të dyja fazave të zbatimit të projektit, STAR1 dhe STAR 2.

Më tej ministri shtoi se “Reforma Administrative Territoriale” është tashmë një realitet i prekshëm që ka ndihmuar forcimin e decentralizimit të njësive të qeverisjes vendore në gjithë vendin. Impakti i kësaj reformë kyçe ka sjellë përfitime të dukshme. Deri tani janë kursyer 12 milionë dollarë nga shkurtimi i shpenzimeve administrative dhe janë mbledhur 15 milionë dollarë më shumë të ardhura nga taksat vendore, krahasuar me një vit më parë. Në partneritet me donatorët ne po mbështesim dixhitalizimin e shërbimeve përmes sporteleve me një ndalesë, pra one stop shop. Së shpejti, ne do të nisim edhe dixhitalizimin e arkivave. Për këtë proces, Qeveria Shqiptare ka akorduar 1.5 milionë dollarë ndërsa 1 milionë dollarë janë akorduar nga donatorët. STAR2 ka një vlerë financiare prej 8 milionë dollarë në total”.

Gjithashtu, projekti STAR2 do të ndihmojë Shqipërinë të përparojë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE.


STAR2 ka mbështetjen e një numri të lartë partnerësh ndërkombëtarë përmes një mekanizmi të financimit të përbashkët.

Partnerët ndërkombëtarë përfshijnë: Bashkimin Europian, Qeverinë e Italisë përmes Agjencisë Italiane të Zhvillimit, Qeverinë e Suedisë përmes Agjencisë Ndërkombëtare të Zhvillimit, Qeverinë e Zvicrës përmes Agjencisë Zvicerane të Zhvillimit dhe Bashkëpunimit , Shtetet e Bashkuara, përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe PNUD.
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al