1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Komuniteti donator vijon mbështetjen për reformen e decentralizimit

Tiranë, 28 shtator 2015 - Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, z.Bledi Çuçi zhvilloi takimin e radhës me përfaqësuesit e donatorëve që mbështesin reformën e decentralizimit. Ministri Çuçi i informoi ata mbi ecurinë në fushën e decentralizimit dhe të qeverisjes vendore si edhe prezantoi strategjinë e re të decentralizimit duke i njohur donatorët me projektligjin e ri "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore".

Në kuadrin e reformës së re administrative dhe territoriale, si dhe reformës së decentralizimit që ka nisur me miratimin në 29 korrik 2015 të Strategjisë së re Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020, është i domosdoshëm hartimi i një ligji të ri për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore në Shqipëri. Ky projektligj synon miratimin e një ligji organik të qeverisjes vendore i cili do të vendosë kuadrin e ri normativ për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore duke njohur funksionet dhe kompetencat e reja që i decentralizohen qeverisjes vendore si dhe organizimit dhe funksionimit sa më të mirë, pas reformës së thellë administrativo-territoriale. 

Hartimi i këtij projektligji merr një rëndësi të veçantë në kushtet kur reforma administrative-territoriale ka hyrë në fazën e zbatimit të saj, dhe mbetet sfidë kryesore organizimi dhe funksionimi sa më i mirë i njësive të reja të qeverisjes vendore, të dala pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit 2015. 

Përfaqësuesit e donatorëve shprehen mbështetjen e tyre për ecurinë e reformave si edhe angazhimin për të vijuar me financimin e programeve dhe projekteve për decentralizimin. Ata sugjeruan një koordinim më të mirë midis ministrive të linjës në mënyrë që të arrihet kohezion më i madh midis politikave të ndryshme sektoriale dhe zbatimit të tyre në nivel lokal. 

Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al